آلن جعبه ای بلند به همراه آلن چاقویی

کد کالا
سایز بلند میلیمتر
سایز چاقویی میلیمتر
سایز بلند اینچ
سایز چاقویی اینچ
آلیاژ
KDH 15M-2
3,4,5,6,8,10,12,14
1.5,2,2.5,3,4,5,6
--
--
کروم مولیبدن
KDH 15-2S
-- --
۱/۸ ، ۵/۳۲، ۳/۱۶ ، ۱/۴ ، ۵/۱۶ ، ۳/۸ ، ۱/۲، ۹/۱۶
۱/۱۶، ۵/۶۴ ،‌۳/۳۲ ، ۱/۸ ، ۵/۳۲ ،‌۳/۱۶ ، ۱/۴
کروم مولیبدن