آلن جعبه ای ستاره ای T10 تا T55

کد کالا
سایزبنـدی کالا چاقویی
سایزبنـدی کالا بل
آلیاژ
KDH 17M-2
T9 , T10 , T15 , T20 ,
T25 , T27 , T30 , T40
T10 , T15 , T20 , T25 ,
T30 T40, T50, T55
کروم مولیبدن