آلن جعبه ای 3 تا 17 خیلی بلند

کد کالا
سایز میلیمتر
سایز به اینچ
آلیاژ
KDH-10
3,4,5,6,7,8,10,12,14,17
---
کروم مولیبدن
آKDH-10S
---
۱/۸ ،‌۵/۳۲ ، ۳/۱۶ ، ۷/۳۲، ۱/۴ ، ۵/۱۶، ۳/۸، ۱/۲ ، ۹/۱۶ ، ۵/۸
کروم مولیبدن