وزن ( کیلوگرم )

دهانه فک

سایز

کد کالا

اینچ

میلی متر

اینچ

میلی متر

0.2

20

6

150

LPW-06

0.3

1

25

8

200

LPW-08

0.8

1

40

10

250

LPW-10

1.2

2

50

12

300

LPW-12

1.6

2

50

14

350

LPW-14

2.6

1

65

18

450

LPW-18

4.4

3

80

24

600

LPW-24

8.7

5

125

36

900

LPW-36

آچار شلاقی LIGHT

آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ  8    LPW-08
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ 10    LPW-10
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ 12    LPW-12
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ14    LPW-14
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ 18    LPW-18
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ24    LPW-24
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ 36    LPW-36
آچارهای شلاقی با فک LIGHT CR-MO اینچ 48    LPW-48