آچار یكسر رینگ کیفی LIGHT

آچار یكسر رینگ کیفی LIGHT

 

آچار كیفی یكسر 8 عددی 7 تا 22    LA-8PC-722M
آچار كیفی یكسر 12 عددی 7 تا  24  LA-12PC-724M
آچار كیفی یكسر 16 عددی 8 تا 32  LA-16PC-832M
آچار كیفی یكسر 22 عددی 6 تا 32  LA-22PC-632M
آچار كیفی یكسر 14 عددی  8تا24    LA-14PC-824M
آچار كیفی یكسر 14 عددی  8تا32    LA-14PC-832M