تیغ اره عمودبر برای برش چوب و PVC

کد : SW-T144D برای برش چوب و PVC