اره LIGHT

اره غلاف دار 33 سانتیمتر 2940-C
اره تاشو HC-5M03
اره غلاف دار مستقیم 18سانتیمتر BDS100-18
اره غلاف دار مستقیم 21سانتیمتر BDS100-21

اره 33 سانتی متر    2940C
اره 21 سانتی متر    S100-21
اره 18 سانتی متر    S100-18
اره تاشو    HC-5M03