کد محصول :W-278 - سیم لخت کن اتوماتیک از سایز 6-0.2 - سیم چین - پرس کابل و سر سیم