جعبه بکس های درایو 1/4 و 3/8 LIGHT

بکس 17 پارچه هواگیری 1/4 GO1700-MO
جعبه بکس 24 پارچه 3/8×1/4 GO-2324-MR
جعبه بکس 40 پارچه 3/8×1/4 GO 2340-MR
جعبه بکس 23 پارچه 3/8 درایو GO-2300

جعبه بکس های درایو  1/4  و  3/8 LIGHT

جعبه بکس هواگیری 17 پارچه     1700
جعبه بکس 24 پارچه 3/8×1/4     GO-2324-MR
جعبه بکس 40 پارچه 3/8×1/4     GO- 2340-MR
جعبه بکس 23 پارچه 3/8 درایو    GO-2300