نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس 40 پارچه ، درایو
Go 2340-MR

Dr )6 pt ) :
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Dr )12 pt ) :
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
- معادل اینچی بکس های فوق ؛
- دسته پیچ گوشتی درایو ؛
- دسته جغجغه 72 دنده درایو ؛
- بکس شمعی درایو 16 میلی متر ؛
- کمک درایو 75 میلی متر ؛
- تبدیل به درایو .

کروم وانادیوم