- دسته از جنس آلومینیوم فورج شده با استحکام زیاد - تیغه از جنس SK5 ژاپن جهت کارکرد طولانی تر قیچی - قفل کن فلزی به منظور کارکرد طولانی تر قیچی - برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوسته - طول قیچی 3169A ، 22 سانتی متر - 3169A-1 ، 20 سانتی متر - وزن قیچی 3169A ، 274 گرم- 3169A-1 ، 243 گرم - دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسان تر