- تیغه ها از جنس SK5 ژاپن - بدنه از جنس آلومینیوم - طول قیچی در حالت بسته 165 سانتی متر -طول قیچی در حالت باز 277 سانتی متر