آلیاژ

سایز بندی کالا

تیغه کروم مولیبدن

300

350

450

600

750

900

1050