آلیاژ

سطح مقطع برش ( میلی متر مربع )

سایز بندی کالا

تیغه کروم مولیبدن

100

100

150

150

250

250

400

400

500

500