قیچی ورق بر LIGHT

قیچی ورق بر مستقیم بر TS1030
قیچی ورق بر چب بر TS1020
قیچی ورق بر راست بر TS1010

مشخصات

سایز

کد کالا

-تیغه از جنس کروم مولیبدن ؛

-دارای قابلیت برش ورق استیل به ضخامت 0.7 میلی متر و ورق آهن به ضخامت 1.2 میلی متر .

مستقیم بر

250 میلی متر

TS-1010

چپ بر

TS-1020

راست بر

TS-1030

 قیچی ورق بر LIGHT

قیچی ورق بر مستقیم بر    TS-1030
قیچی و رق بر چپ بر    TS-1010
قیچی ورق بر راست بر     TS-1020