مشخصات

قطر لوله ( میلی متر )

کد کالا

لوله های استیل ، لوله های آهنی ، لوله های مسی

32-6

LT 10030C

لوله های آهنی

3-50

CPC-1250

لوله های آهنی

50-100

CPC-1400