فازمتر LIGHT

فازمتر 150 (6 اینچ)  CR-MO    AT-080
فازمتر 190 (7/5 اینچ)  CR-MO    AT-190