کد کالا
سایز
طول در حالت بسته
سایز نوک پیچ گوشتی
1500
( میلی متر ) 440
318
(+) 2 ,(-) 6mm ,(-) 8mm
2500
( میلی متر ) 620
420
(+) 2 ,(-) 6mm ,(-) 8mm