موارد استفاده

سایز

کد کالا

440mmپیچ گوشتی فشاری -

(+) 2 ,(-) 6mm ,(-) 8mm

C62

620mm پیچ گوشتی فشاری -

(+) 2 ,(-) 6mm ,(-) 8mm

C63