پیچ گوشتی دوطرفه  LIGHT

پیچ گوشتی دوطرفه  LIGHT  6اینچ  150 میلی متری      SL207-62T
پیچ گوشتی دوطرفه  LIGHT 8اینچ  200 میلی متری      SL207-82T