پیچ گوشتی ضربه خور   LIGHT

پیچ گوشتی كیفی ضربه خور  7 عددی نوك فولادی    PG-700-MO
پیچ گوشتی كیفی ضربه خور 7عددی نوك فولادی     TK-700G-MO
پیچ گوشتی تكی ضربه خور چهار سو 75×5    503P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو  75×5    503S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور چهار سو   100×5     504P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو   100×5    504S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  چهارسو   150×5    506P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو   150×5    506S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  چهار سو  100×6    604P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو   100×6    604S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  چهارسو  125×6    605P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو   125×6    605S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  چهارسو  150×6    606P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو  150×6    606S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  چهارسو  200×6    608P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو  200×6    608S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  چهار سو  150×8    806P
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دو سو  150×8    806S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو   200×8    808S
پیچ گوشتی تكی ضربه خور  دوسو   300×8    812S