پیچ گوشتی همه کاره LIGHT

پیچ گوشتی همه كاره  مشتی    LY-838
پیچ گوشتی همه كاره 6 اینچ     LY-810