فازمتر190میلیمتر: ولتاژ 125-250v مدل VDE کدمحصول:45800 فازمتر150میلیمتر: ولتاژ 125-250v مدل VDE کدمحصول:45300 فازمتر190میلیمتر: ولتاژ 125-250v مدل VDE کدمحصول:45900 فازمتر150میلیمتر: ولتاژ 125-250v مدل VDE کدمحصول:45400 ساخت کشور آلمان